Dodržování směrnic

ÚVOD

Všechny organizace včetně firem plní určitou funkci ve společnosti. Organizace neexistují pouze pro jejich vlastní prospěch, ale aby plnily požadavky jednotlivců a místních a mezinárodních společenství. Při příležitosti 50. výročí založení, znamenající nový start a druhé, obnovené založení byla formulována „Alps Philosophy“ která má zdůraznit naše úsilí vynakládané ke splnění těchto požadavků.

„Alps Philosophy“

„Alps vytváří nové hodnoty, které uspokojují investory a jsou přátelské k životnímu prostředí“

„Alps Philosophy“ objasňuje ideály a hodnoty, na základě kterých Alps funguje – provozuje svoji činnost. Je to také návod pro zaměstnance, jak používat své síly, aby překonali jakékoliv změny v okolním prostředí.

Od začátku Alps podporuje všechny subjekty, které jsou v nějakém vztahu k ALPS (jako jsou zákazníci, akcionáři, zaměstnanci a místní a mezinárodní společnosti) a podílí se na prospěchu a zisku s nimi. Podnikové aktivity jsou uskutečňovány trvalým úsilím každého zaměstnance. Avšak abychom trvale jednali v souladu s „Alps Philosophy“ a pokračovali v naší podpoře stálého rozvoje ať již v mezinárodním nebo místním měřítku, nesmíme zapomenout na 4. článek z „Alps Action Guidelines“ – „Lidé v Alpsu budou jednat čestně a budou pracovat tak, aby dodržovali světová pravidla jednání spolu s porozuměním odlišné kultuře“. To vyžaduje od zaměstnanců, aby dodržovali i vyžadovali dodržování tohoto závazku – ve vztahu k firemní etice, dodržování zákonů, předpisů a firemních pravidel, respektování sociálních norem. Snaha dosáhnout výborných výsledků a společné důvěry by byla marná, pokud bychom porušili jediné z těchto důležitých pravidel. Alps věří, že pokračováním našich poctivých aktivit, získá důvěru, která bude vést ke zdravému a dlouhotrvajícímu prospěchu.

Alps již veřejně vyhlásil svůj závazek k čestnému managementu a začal opatření vedoucí ke splnění závazku uplatňovat v praxi. Jakožto základní součást firemního závazku Alps nyní formuloval „PROHLÁŠENÍ O GLOBÁLNÍM ZÁVAZKU“, „ZÁKLADNÍ FILOZOFII“ a „AKČNÍ PLÁN“ pro své vedoucí pracovníky a zaměstnance.
Tato „Dohoda o dodržování“ slouží jako mechanismus vyjadřující naši připravenost podporovat naše minulé kroky měla by být použita jako pomůcka pro naši každodenní práci. Zodpovědnost a vnímavost by měla být vlastní všem zaměstnancům „Alps Group“ a jakožto členové společenství.

ZÁKLADNÍ FILOZOFIE

Jako člen mezinárodní společnosti, se Alps zavazuje jednat čestně ve svých firemních aktivitách, a právě tak jednat odpovědně a citlivě, aby mohl pokračovat v napomáhání rozvoji společnosti, spolu s hodnotným společenským přípěvkem

PRAVIDLA JEDNÁNÍ PRO PLNĚNÍ ZÁVAZKU

1 Alps se bude řídit zákony a pravidly, které se pojí s jeho činností a bude jednat tak, aby vyloučil
 způsobení újmy a protispolečenskému působení svojí činností.
2 Alps bude respektovat místní kulturu a zvyky a bude přispívat k rozvoji místního společenství.
3 Alps bude usilovat o maximální bezpečnost a kvalitu produktů a v konkurenčním boji s
 ostatními společnostmi obstojí čestným soutěžením. ALPS bude udržovat dobrý vztah se
 orgány státní správy a samosprávy.
4 Alps bude přímě poskytovat informace svým investorům a jiným subjektům, kteří mají k
 ALPS nějaký vztah.
5 Alps zajistí bezpečná a příjemná pracovní místa a bude respektovat osobnost a individualitu
 zaměstnanců.
6 Alps bude dodržovat smlouvy a slovní dohody v zájmu společnosti a bude vhodně hospodařit
 a používat firemní zdroje zahrnující zboží, finance a informace.

 28.11.2013


Masataka Kataoka
President Alps Electric Co. Ltd.

Kazutoshi Ogamoto
Managing Director ALPS Electric Czech, s.r.o.