Environmentální

ALPS Electric Czech, s.r.o. is the company driven

Since 2001 by ISO 9001 , Since 2002 by ISO 14001 , Since 2005 by ISO 18001 , Since 2005 by ISO/TS 16949

Politika jakosti

Politikou jakosti ALPS Electric Czech Republic, s.r.o. je plnění požadavků zákazníků, s využitím úsilí a potenciálu znalostí svých zaměstnanců.

Environmentální politika

ALPS Electric Czech s.r.o. se jako výrobní organizace zavazuje plnit požadavky platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí.
Stanovováním environmentálních cílů se zavazuje ochraňovat přírodní zdroje využíváním technologií šetrných k životnímu prostředí a tím podporovat trvalé zlepšování životního prostředí.

POLITIKA BOZP

Společnost ALPS Electric Czech s.r.o. jako výrobní závod zabývající se montáží elektronických a elektromechanických komponent si je vědom, že naše činnost má také vliv na bezpečnost a ochranu zdraví našich zaměstnanců i jiných osob, které se s naším vědomím vyskytují na našich pracovištích.
Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nástrojem řízení společnosti. Jednou ze strategií řízení společnosti je snaha odborně řídit dopady našich činností tak, aby přispívala k ochraně zaměstnanců.
K minimalizaci možných negativních dopadů našich činností se společnost ALPS Electric Czech, s.r.o zavazuje:

- Neustále zlepšovat integrovaný systém managementu BOZP.
- Zajistit u všech zaměstnanců pochopení politiky a její plné akceptování, seznamovat
 zaměstnance s vyhlášenými cíli společnosti na další období, kdy každý zaměstnanec zná
 odpovědnosti a pravomoci při plnění cílů a zabezpečení funkčnosti integrovaného systému
 BOZP.
- Sledovat a naplňovat platná ustanovení všech právních předpisů, tj. zákonů, nařízení,
 vyhlášek, správních rozhodnutí a dalších požadavků orgánů státní správy a jiných
 zainteresovaných stran v oblasti pracovního prostředí a bezpečnosti práce.
- Využívat komplexní systém vzdělávání svých zaměstnanců k trvalému zvyšování jejich
 uvědomění a získávání potřebných znalostí v oblasti nových technologií a otázkách
 bezpečnosti práce a ochrany zdraví.
- Používat technologie a zařízení s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků.
- Eliminovat negativní vlivy svých činností na zdraví zaměstnanců a obyvatel. Preventivně
 předcházet rizikům a aplikovat postupy pro omezení rizik.
- Identifikovat a vyhodnocovat rizika bezpečnosti práce a ochrany zdraví pro jednotlivé
 pracovní činnosti s cílem jejich odstranění nebo minimalizace jejich působení.
- Zaměřovat se na neustálé zlepšování a na snižování rizik vzniku mimořádných událostí.
- Přizpůsobovat opatření v oblasti ochrany a zdraví zaměstnanců měnícím se skutečnostem.
- Kontrolovat účinnost opatření v oblasti ochrany a zdraví zaměstnanců
- Zabývat se neustálým zlepšováním opatření v oblasti ochrany a zdraví zaměstnanců.
- Komunikovat a konzultovat se zaměstnanci a dalšími zainteresovanými stranami zásadní otázky
 zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.